Bescherming van persoonsgegevens

Disclaimer en privacybeleid (overeenkomstig de AVG)


Deze website is eigendom van het bedrijf Niveko.

Contactgegevens
Statutaire zetel:
Nivnická 2716
688 01 Uherský Brod
Tsjechië

Telefoon: +420 572 693 264
E-mail: info@niveko-pools.com
Identificatienr.: 60745801

Btw-nr.: CZ60745801

Algemene voorwaarden

Ingeschreven in het handelsregister van de provinciale rechtbank te Brno, afdeling C, dossiernr. 18771.

Door de toegang tot en het gebruik van de website gaat u uitdrukkelijk akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Intellectueel eigendomsrecht

De inhoud van deze website, inclusief de merken, logo’s, tekeningen, gegevens, producten, bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen enz., is beschermd door het intellectueel eigendomsrecht en is eigendom van Niveko of andere bevoegde partijen.

Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker. Niveko streeft ernaar om volledige, juiste, nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. Desondanks kunnen er fouten voorkomen in de verstrekte informatie. Wanneer de verstrekte informatie fouten bevat of specifieke informatie op deze website of informatie met toegang via deze website niet beschikbaar is, doet Niveko er alles aan om dit zo snel mogelijk te verhelpen. Niveko kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor direct of indirect verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op deze website. Als u fouten in de informatie op deze website vindt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.

De inhoud van deze website (inclusief de links) kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Niveko geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een ontoereikende werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van verlies of schade, direct ofwel indirect, als gevolg van de toegang tot of het gebruik van de website.  Niveko kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld tegenover enige partij, direct ofwel indirect, apart of op enige andere wijze, voor verlies of schade die is toe te schrijven aan het gebruik van deze website of een andere website, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van links of hyperlinks, inclusief maar niet beperkt tot verlies, schade, werkonderbrekingen en beschadiging van programma's of andere gegevens in het computersysteem, de apparatuur of andere eigendommen van de gebruiker.

De website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten of er direct of indirect naar verwijzen. Het opnemen van links naar dergelijke websites betekent op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud van dergelijke websites.
Niveko verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere elementen van dergelijke websites en dat zij in geen geval aansprakelijk kan worden gehouden voor de inhoud of kenmerken van dergelijke websites of voor enige vorm van verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke websites.

Jurisdictie en bevoegde rechtbanken 

Op deze website is het Tsjechische recht van toepassing. In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken voor het grondgebied waarop de statutaire zetel van NIVEKO is gevestigd bevoegd.

Privacybeleid

Niveko verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. Neem voor meer informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid rechtstreeks contact op met Niveko, of per e-mail op info@niveko-pools.com.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Niveko verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor bestellingen- en klantenbeheer (incl. klantgegevensbeheer, het volgen van bestellingen en leveringen, facturering, solvabiliteitsbewaking, profilering en het verzenden van marketingmateriaal en gepersonaliseerde advertenties).

Rechtsgrondslag gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op grond van art. 6.1 [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor uitvoering contract),] [(c) (noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen], [(f) (noodzakelijk om de legitieme belangen van het bedrijf te beschermen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).
[Indien de gegevens worden verwerkt op grond van 6.1 a) (toestemming), heeft de klant altijd het recht zijn toestemming in te trekken.]

Overdracht aan derden

Indien nodig om de gestelde doeleinden te bereiken, worden de persoonsgegevens van de klant gedeeld met andere bedrijven die direct of indirect met Niveko verbonden zijn, of met een ander partner van Niveko. Niveko garandeert dat deze ontvangers geschikte technische en administratieve maatregelen voor de bescherming van de persoonsgegevens nemen.

Bewaarperiode

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor klantenbeheer worden bewaard gedurende de periode die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (incl. boekhoudkundige vereisten).

Rechten met betrekking tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, klachten en overdraagbaarheid van persoonsgegevens. De klant heeft altijd het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en om zijn gegevens te (laten) wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn, om zijn gegevens te laten wissen, om de verwerking van zijn gegevens te laten beperken, of om een klacht in te dienen over de verwerking van zijn persoonsgegevens op basis van art. 6.1, inclusief profilering op basis van de bepalingen. Daarnaast heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te ontvangen (in een gestructureerde, gebruikelijke en machineleesbare vorm) en zijn persoonsgegevens naar een ander bedrijf te laten sturen. Om bovenstaande rechten uit te oefenen, wordt de klant verzocht om:

persoonlijk de instellingen van zijn klantaccount aan te passen; of
een e-mail te sturen naar: info@niveko-pools.com

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Klachten

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van Persoonsgegevens.