Algemene voorwaarden

NIVEKO s.r.o., gevestigd te Nivnická 2716, 688 01 Uherský Brod, Tsjechië, identificatienr.: 607 45 801

I. INLEIDENDE BEPALINGEN

1. Deze Algemene voorwaarden (hierna te noemen ‘AV’) regelen de contractuele relatie tussen de koper – ondernemer (natuurlijke of rechtspersoon) en de vennootschap NIVEKO s.r.o., gevestigd te Nivnická 2716, 688 01 Uherský Brod, Tsjechië, identificatienr.: 607 45 801, ingeschreven in het handelsregister van de provinciale rechtbank te Brno, afdeling C, dossiernr. 18771 (hierna te noemen ‘verkoper’). Deze AV maken integraal deel uit van de koop- of raamovereenkomst tussen de koper en de verkoper (hierna te noemen ‘overeenkomst’), waarbij het onderwerp van de overeenkomst de levering van goederen door de verkoper aan de koper is in overeenstemming met de relevante bepalingen van Wet. nr. 89/2012, Burgerlijk Wetboek. Door de overeenkomst of een addendum te ondertekenen, bevestigt de koper dat hij kennis heeft genomen van deze AV, deze aanvaardt en ermee instemt de bepalingen ervan op te volgen.

2. In geval van tegenstrijdigheden tussen bepalingen van de AV en bepalingen van de overeenkomst, hebben de bepalingen van de overeenkomst voorrang.

II. TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

1. Levering van het onderwerp van prestatie vindt alleen plaats op basis van een schriftelijke bestelling van de koper opgesteld op basis van de geldige prijslijst van de verkoper.

2. De bestelling van de goederen wordt opgesteld door de koper. Elke bestelling van de koper dient ten minste de volgende essentiële gegevens te bevatten:

a) identificatie van de verkoper en koper, met vermelding van hun handelsonderneming/voor- en achternaam, statutaire zetel/vestigingsplaats en identificatienummer;

b) een verwijzing naar de raamovereenkomst, indien gesloten;

c) beschrijving van de bestelde goederen;

d) de benodigde hoeveelheid goederen, inclusief de technische specificaties ervan;

e) de contractuele prijs, indien deze volgens de prijslijst van de verkoper bij de koper bekend is;

f) de gewenste datum en plaats van levering van de goederen; de plaats van levering van de goederen wordt geacht de statutaire zetel van de verkoper te zijn, tenzij anders overeengekomen;

g) informatie over wie het vervoer verzorgt en betaalt;

h) handtekening van een persoon die bevoegd is om in deze zaak namens de koper op te treden.

3. Een schriftelijke bestelling kan per post, fax of elektronisch communicatiemiddel (e-mail) aan de verkoper worden bezorgd. De koper is gebonden aan zijn bestelling/aanbod om een overeenkomst te sluiten voor een periode van 7 (zeven) dagen vanaf de bezorging ervan aan de verkoper. Als de koper de goederen telefonisch bestelt, stuurt de verkoper vervolgens een schriftelijk concept van de overeenkomst naar de koper, die verplicht is dit uiterlijk binnen 7 (zeven) werkdagen te bevestigen. Indien de koper het aanbod niet binnen deze termijn bevestigt of later bevestigt, is de verkoper niet verplicht de goederen aan hem te leveren. De verkoper kan de goederen echter nog steeds aan de koper leveren, indien de koper de bestelling bevestigt bij de inontvangstneming van de goederen.

4. Na ontvangst van de bestelling van de koper stuurt de verkoper de koper een bestelbevestiging of een nieuw aanbod voor een overeenkomst. De bestelbevestiging of het nieuwe aanbod voor een overeenkomst bevat gewoonlijk de vereisten volgens art. II lid 2 van deze AV. Als er niet binnen 7 (zeven) dagen na bezorging van de bestelling aan de verkoper een bestelbevestiging of een nieuw aanbod naar de koper is verzonden, vervalt de bestelling. Een bestelbevestiging kan per post, fax of elektronisch communicatiemiddel (e-mail) worden verzonden. De verkoper is niet verplicht om de bestelling van de koper te bevestigen. Aanvaarding van het aanbod van de verkoper met een toevoeging of afwijking door de koper, die, hoe onbeduidend ook, de voorwaarden van het aanbod van de verkoper wijzigt, houdt geen aanvaarding van het aanbod van de verkoper in. De overeenkomst komt pas tot stand als overeenstemming is bereikt over alle vereisten. De aanvaarding van het aanbod van de verkoper aan de koper mag geen toevoegingen, voorbehouden, beperkingen, afwijkingen of andere wijzigingen bevatten, noch verwijzen naar andere handelsvoorwaarden dan deze AV. Indien de overeenkomst in een andere vorm dan schriftelijk tot stand komt, wordt deze overeenkomst slechts geacht te zijn gesloten met de inhoud waarover de partijen het eens zijn geworden of die de verkoper in zijn bevestiging schriftelijk aan de koper heeft bevestigd.

5. Door bezorging van de bestelbevestiging aan de koper of door de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van een nieuw aanbod van de verkoper komt tussen de partijen een overeenkomst tot stand. Wanneer de bestelling slechts door de verkoper wordt bevestigd met betrekking tot een deel van de goederen, komt er een overeenkomst tussen de partijen tot stand met betrekking tot het bevestigde deel van de bestelling. Wanneer er in de bestelbevestiging een andere wijziging wordt aangebracht dan slechts een vermindering van de hoeveelheid goederen waarop de individuele overeenkomst van toepassing is, dan is dit een nieuw aanbod voor een individuele overeenkomst. De andere partij is gerechtigd dit aanbod te aanvaarden binnen dezelfde termijn en op dezelfde wijze als de aanvaarding van de bestelling van de koper door de verkoper.

6. Wijziging van de inhoud van de overeenkomst is alleen schriftelijk mogelijk op basis van een door beide partijen ondertekend addendum bij de overeenkomst (verzending per e-mail is voldoende). Voor ondertekening van het addendum bij de overeenkomst wordt het bedrag van eventuele meerkosten in verband met het sluiten van het addendum berekend en onderling overeengekomen, en dit bedrag, dat overeenkomt met de overeengekomen meerkosten, wordt expliciet in het addendum bij de overeenkomst vermeld. Door ondertekening van het addendum verbindt de koper zich ertoe deze meerkosten aan de verkoper te betalen.

III. LEVERING VAN DE GOEDEREN

1. De verkoper levert de goederen aan de koper binnen de in de overeenkomst overeengekomen termijn. De verkoper behoudt zich het recht voor om de leveringstermijn te verlengen in bijzondere gevallen die voortvloeien uit overmacht volgens art. IX, lid 1 van deze AV of in gevallen waarin het om objectieve redenen niet mogelijk was om de levering binnen de verwachte tijd te verzorgen, of om in de gevallen vermeld in art. IX, lid 1 van deze AV de overeenkomst te herroepen.

 

2. De verkoper levert de goederen onder INCOTERMS 2010 - EXW Uherský Brod, tenzij anders overeengekomen. Indien de koper de geleverde goederen niet naar behoren en tijdig in ontvangst neemt, is de verkoper gerechtigd de daaraan verbonden kosten aan de koper in rekening te brengen; de verkoper is tevens gerechtigd de goederen te verkopen.

3. De koper is volledig verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de goederen volgens de gesloten overeenkomst. In het geval dat de koper een derde partij of vervoerder (hierna te noemen 'gemachtigde persoon') machtigt om de goederen onder de overeenkomst in ontvangst te nemen, is hij volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de machtiging en voor de handelingen van de persoon die hij gemachtigd heeft om de goederen in ontvangst te nemen. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die door een dergelijke gemachtigde persoon aan de koper wordt toegebracht.

4. Indien de verkoper of de door hem gekozen vervoerder de goederen levert in overeenstemming met de overeenkomst op de plaats van levering gespecificeerd in de individuele overeenkomst (in afwijking van lid twee van dit artikel of op de plaats van levering volgens lid twee van dit artikel) aan een persoon die optreedt als de door de koper gemachtigde persoon, geldt dat de verkoper of de door hem gekozen vervoerder te goeder trouw was met betrekking tot de identiteit van die persoon. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die ontstaan in relatie tot de koper in het geval dat blijkt dat een dergelijke persoon niet daadwerkelijk door de koper was gemachtigd om het onderwerp van de overeenkomst in ontvangst te nemen.

5. Het risico van schade aan de goederen (bijv. verlies of verslechtering van de kwaliteit van de goederen), evenals eventuele extra gemaakte kosten, gaat over van de verkoper op de koper op het moment van levering van de goederen aan de koper op de plaats van levering zoals gespecificeerd in de individuele overeenkomst. Tenzij anders bepaald in de individuele overeenkomst, gaat het risico van schade aan de goederen over op de plaats van levering volgens lid 2 van dit artikel.

IV. KWALITEIT VAN DE GOEDEREN, GARANTIE

1. De goederen worden geleverd in de gebruikelijke standaardkwaliteit overeenkomstig het soort geleverde goederen, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen.

2. De verkoper geeft de koper alleen een garantie voor de geleverde goederen als dit uitdrukkelijk is overeengekomen in de individuele overeenkomst, en/of als aan de koper een garantiecertificaat voor de goederen wordt overhandigd, en wel voor de duur en omvang die daarin zijn gespecificeerd. De garantieperiode begint dan te lopen op de dag van levering van de goederen.

3. Voorwaarde voor het uitoefenen van rechten in verband met productdefecten, of van de kwaliteitsgarantie, indien deze in het desbetreffende geval werd verstrekt, is dat de koper heeft voldaan aan zijn verplichting om de verkoper een eigenhandig bevestigd origineel document over de levering van de goederen te verzenden (leveringsbon, vrachtbrief, CMR).

V. PRIJS

1. De koopprijs van de goederen wordt beheerst door de prijslijst van de verkoper geldig op de datum van sluiting van de overeenkomst. De verkoper is gerechtigd de prijslijst eenzijdig te wijzigen. De prijs van de goederen wordt bindend bij het sluiten van de overeenkomst. De prijs in de overeenkomst is vastgesteld in de veronderstelling dat de levering van de goederen eenmalig, vlot en zonder onderbreking veroorzaakt door de koper zal plaatsvinden. Indien er door redenen aan de zijde van de koper extra kosten ontstaan, verbindt de koper zich ertoe deze extra kosten volledig aan de verkoper te betalen. De prijs van de goederen omvat niet de vervoerskosten van de goederen naar de door de koper opgegeven plaats. De verkoper zorgt uitsluitend voor het vervoer van de goederen op basis van de bestelling van de koper en op kosten van de koper, tenzij anders overeengekomen.

2. Indien in de overeenkomst de verplichting van de koper om een voorschot aan de verkoper te betalen is opgenomen, is de verkoper niet verplicht om met de uitvoering te beginnen totdat het voorschot door de koper aan de verkoper is betaald. Als de koper achterstallig is met de betaling van het voorschot, kan de verkoper niet achterstallig zijn met de uitvoering en wordt de tijd voor de levering van de goederen door de verkoper verlengd met de tijd dat de koper achterstallig is.

3. De prijs van de goederen is exclusief montage, installatie van de goederen en daaropvolgend onderhoud. Onderhoud van de goederen (d.w.z. inclusief de aankoop van reserveonderdelen) wordt door de koper op eigen kosten geregeld. De kosten verbonden aan de levering van reserveonderdelen aan de koper komen voor rekening van de koper. Montage, installatie en onderhoud van de goederen wordt door de verkoper uitsluitend verzorgd op basis van een bestelling van de koper en op kosten van de koper, tenzij anders overeengekomen.

VI. BETALINGSVOORWAARDEN

1. Tussen de verkoper en de koper overeengekomen girale betalingen worden als voldaan beschouwd op het moment van bijschrijving op de rekening van de verkoper. Tussen de verkoper en de koper overeengekomen contante betalingen worden als voldaan beschouwd op het moment van betaling aan de daartoe door de verkoper gemachtigde persoon.

2. De koper is verplicht om het resterende deel van de prijs volgens de overeenkomst na aftrek van het betaalde voorschot te betalen op grond van een door de verkoper uitgegeven factuur, tenzij de betaling vooraf volledig is voldaan op grond van een voorschotfactuur. De koper is verplicht om de betaling te voldoen binnen de vervaltermijn die op de factuur is vermeld.

3. Als de koper de prijs of een deel van de prijs niet op de vervaldatum betaalt, is de koper vanaf de volgende dag in gebreke. Als de koper in gebreke is met de betaling van de prijs of een deel van de prijs, is hij verplicht de verkoper een contractuele boete te betalen van 0,05% van het verschuldigde bedrag voor elke dag vertraging. De overeengekomen contractuele boete tast het recht van de verkoper op volledige schadevergoeding niet aan. De partijen zijn overeengekomen dat de verkoper, wanneer de koper in gebreke is, naast de vertragingsrente ook recht heeft op schadevergoeding.

4. De koper verwerft het eigendomsrecht op de goederen pas op het moment van volledige betaling van de koopprijs aan de verkoper.

VII. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN, KLACHTEN

1. De aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken wordt beheerst door de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, tenzij anders overeengekomen in deze AV of de overeenkomst. De partijen zijn overeengekomen dat de voorwaarde voor het uitoefenen van rechten in verband met productgebreken of de kwaliteitsgarantie, indien deze in een individueel geval werd verstrekt, is dat de koper heeft voldaan aan zijn verplichting om aan de verkoper een bevestigd origineel document over de levering van de goederen te overhandigen (leveringsbon, vrachtbrief, CMR).

2. De koper is verplicht de goederen zo spoedig mogelijk tijdens en na de overdracht van het risico op schade aan de goederen (d.w.z. na levering van de goederen aan de koper) te inspecteren om de staat, hoeveelheid en volledigheid ervan vast te stellen en alle geconstateerde gebreken zonder onnodige vertraging na ontvangst van de goederen aan de verkoper te melden – door deze op de leveringsbon te noteren. Eventuele later ontdekte gebreken aan de goederen moeten schriftelijk aan de verkoper worden gemeld met een nauwkeurige beschrijving van het gebrek, identificatie van de goederen en de contactgegevens van de koper. De koper is tevens verplicht een foto van de geclaimde gebreken bij te voegen. De koper is ook verplicht om te bewijzen dat de goederen de geclaimde gebreken al vertoonden op het moment van de overdracht van het risico op schade aan de goederen, d.w.z. tijdens de levering van de goederen. Indien de koper niet voldoet aan een van de voorwaarden van de klachtprocedure vermeld in de overeenkomst en/of art. VII van deze AV, is de verkoper niet verplicht de klacht als gegrond te erkennen.

3. De rechten van de koper uit hoofde van wanprestatie zijn gebaseerd op een gebrek dat het product vertoont op het moment dat het risico op schade overgaat op de koper, d.w.z. tijdens de levering van de goederen. De verkoper is ook aansprakelijk voor gebreken die zich voordoen tijdens de opgegeven garantieperiode na aflevering van het product aan de koper, indien de garantie in het individuele geval is verstrekt en als de koper kan aantonen dat de gebreken zijn veroorzaakt door schending van de verplichtingen van de verkoper. De garantie is niet van toepassing op niet-naleving van montage- of installatie-instructies, normale slijtage, oneigenlijk gebruik of onderhoud van de goederen, in geval van opzettelijke schade aan de goederen of schade door overmacht.

4. De kosten in verband met de klacht komen voor rekening van de verkoper in geval van een terechte klacht en voor rekening van de koper in geval van een onterechte klacht. In dat geval zal de verplichte partij deze kosten uiterlijk binnen 30 dagen na de datum van aflevering van een factuur aan de rechthebbende voldoen, waarop deze kosten naar behoren worden berekend en verantwoord.

5. Indien de gebrekkige uitvoering een niet-wezenlijke schending van de overeenkomst betreft, heeft de koper uitsluitend recht op het verhelpen van de gebreken of op een redelijke korting op de prijs, naar keuze van de verkoper. Art. 2107 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Voorwaarde voor het ontstaan van dit recht is dat de koper de verkoper onverwijld na ontdekking schriftelijk van de gebreken op de hoogte heeft gesteld. Als blijkt dat er onevenredige kosten zouden zijn verbonden aan het verhelpen van de gebreken, heeft de koper bij deze gebreken rechten in verband met gebreken volgens art. VII, lid 6 van deze AV. De beoordeling of er in een specifiek geval sprake is van een wezenlijke of niet-wezenlijke schending van de overeenkomst als gevolg van gebrekkige uitvoering, evenals de beoordeling van de onevenredigheid van de kosten verbonden aan het verhelpen van gebreken, is uitsluitend aan de verkoper. De verkoper is verplicht de koper schriftelijk op de hoogte te stellen van de uitkomst van een dergelijke beoordeling (e-mail is voldoende).

6. Indien de gebrekkige uitvoering een wezenlijke schending van de overeenkomst betreft, heeft de koper uitsluitend recht op het verhelpen van de gebreken (met name door reparatie of levering van een nieuw product zonder gebreken) of op een redelijke korting op de prijs, naar keuze van de verkoper. Voorwaarde voor het ontstaan van dit recht is dat de koper de verkoper onverwijld na ontdekking schriftelijk van de gebreken op de hoogte heeft gesteld.

7. De verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door vervoer (indien verzorgd door de koper), oneigenlijk gebruik of opslag van de goederen, onvakkundige ingrepen of nalatig onderhoud aan de goederen, of voor mechanische of chemische schade. De verkoper is evenmin aansprakelijk voor schade aan de goederen ontstaan door het niet naleven van de voorgeschreven of gebruikelijke gebruikswijzen. Voorwaarde voor de duur van de garantie, indien verstrekt, is het feit dat alle onderhoud en reparaties aan de goederen tijdens de garantieperiode uitsluitend worden uitgevoerd volgens de handleiding en instructies van de verkoper. De verkoper is niet aansprakelijk voor productgebreken veroorzaakt door onvakkundig onderhoud en montage van de goederen.

8. In geval van vertraging van de koper bij de betaling van de prijs volgens de overeenkomst, verliest de koper onmiddellijk en onherroepelijk het recht op enige kwaliteitsgarantie volgens deze AV en de garantiebevestiging (garantiecertificaat). De garantie wordt in dat geval niet verstrekt. Art. 2108 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

9. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden in geval van foutieve instructies van de koper of gebrekkige montage van de goederen door de koper of een door hem gemachtigde persoon. De koper is niet gerechtigd om gelijktijdig met rechten voortvloeiend uit aansprakelijkheid voor gebreken aanspraak te maken op recht op vergoeding van eventueel ontstane schade.

VIII. INTERNATIONAAL ASPECT

1. Indien de koper een natuurlijke of rechtspersoon is met een vestigingsplaats/hoofdkantoor buiten Tsjechië (hierna te noemen 'buitenlandse koper'), zijn ook de volgende bepalingen van toepassing op de overeenkomst tussen de verkoper en de buitenlandse koper, die voorrang hebben op andere bepalingen uit deze AV.

2. De rechtsverhouding tussen de verkoper en de buitenlandse koper op basis van deze overeenkomst of op basis van individuele koopovereenkomsten tussen de partijen wordt beheerst door de geldige Tsjechische wettelijke voorschriften, met uitzondering van botsende bepalingen. De partijen maken hierbij een keuze voor het recht in overeenstemming met art. 3 van Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst ('Rome I-verordening') ten gunste van het Tsjechische recht. De Tsjechische algemene rechtbanken zijn bevoegd voor alle geschillen, controverses, interpretatiekwesties of vakkundige kwesties (beoordelingen) en alle mogelijke vorderingen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding, deze raamovereenkomst en de individuele koopovereenkomsten tussen de partijen. Het VN-verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980, dat voor Tsjechië werd afgekondigd onder nr. 160/1991, is niet van toepassing.

3. Indien het niet nodig is de goederen te monteren of indien de montage van de goederen volgens de overeenkomst door de buitenlandse koper moet worden uitgevoerd, voldoet de verkoper aan zijn leveringsplicht zodra hij de goederen in een van zijn vestigingen aan de buitenlandse koper overdraagt voor eigen vervoer, of zodra hij de goederen voor vervoer overdraagt aan de vervoerder die is aangewezen door de buitenlandse koper of is overeengekomen door de buitenlandse koper en de verkoper. De vervoerskosten komen altijd voor rekening van de buitenlandse koper, tenzij anders overeengekomen. De verkoper levert zijn goederen met een leveringsclausule volgens Incoterms 2010 – EXW Uherský Brod, tenzij anders overeengekomen.

4. Het risico op schade aan de goederen (bijv. verlies of verslechtering van de kwaliteit van de goederen), evenals eventuele extra gemaakte kosten, gaat over van de verkoper op de koper op het moment van overhandiging van de goederen aan de koper of van overhandiging van de goederen aan de door de koper aangewezen vervoerder, tenzij anders overeengekomen.

5. Deze AV zijn opgesteld in het Tsjechisch. Wanneer een andere taalversie van deze AV of een individuele overeenkomst wordt opgesteld, prevaleert deze Tsjechische versie.

IX. SLOTBEPALINGEN

1. Indien er buiten de schuld van de verkoper om niet te verhelpen belemmeringen optreden die de nakoming van zijn verplichtingen jegens de koper verhinderen, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst eenzijdig schriftelijk te herroepen en is hij verplicht het reeds betaalde bedrag onmiddellijk aan de koper terug te betalen, verminderd met de tot dan toe gemaakte kosten waar de koper profijt van heeft. De verkoper is niet aansprakelijk jegens de koper voor het niet nakomen van verplichtingen uit de gesloten overeenkomst of voor schade veroorzaakt door een dergelijke niet-nakoming, indien de niet-nakoming van verplichtingen het gevolg is van onvoorziene en onvermijdelijke gebeurtenissen die de verkoper niet kon voorkomen (in het bijzonder wegens overmacht). De verkoper is jegens de koper niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan op grond van door de koper met andere personen gesloten overeenkomsten, in het bijzonder voor gevolgschade en indirecte schade. Onder overmacht wordt in het bijzonder (maar niet uitsluitend) verstaan mobilisatie, oorlog, natuurrampen, burgerlijke onlusten, stroomstoringen enz. Indien de verkoper de overeenkomst niet herroept wegens een belemmering die de nakoming van zijn verplichtingen verhindert, wordt de gestelde termijn voor de nakoming van zijn verplichtingen verlengd met een redelijke termijn, beoordeeld naar de aard van de belemmering. De verkoper informeert de koper zodra hij daartoe in staat is onmiddellijk over de belemmering, waarbij hij specificeert wat voor soort belemmering het is en bepaalt wanneer hij zijn verplichting(en) alsnog zal kunnen nakomen. De verkoper heeft het recht om de koopovereenkomst ook eenzijdig te herroepen als de overeenkomst of de wet dit bepalen. De verkoper heeft het recht om de overeenkomst te herroepen als de koper failliet is gegaan of als er een insolventieprocedure tegen de koper is gestart. De verkoper heeft ook het recht om de overeenkomst te herroepen of de levering van de bestelde goederen stop te zetten wanneer de koper achterstallig is met de nakoming van een van zijn opeisbare verplichtingen jegens de verkoper voor een periode van meer dan 30 dagen. De verkoper heeft ook het recht om de overeenkomst te herroepen als de koper een van zijn verplichtingen uit de overeenkomst ernstig of herhaaldelijk schendt, hoewel hij hier schriftelijk opmerkzaam op is gemaakt en zelfs niet binnen de extra voorziene redelijke termijn, die niet korter mag zijn dan 10 kalenderdagen, voor herstel heeft gezorgd. In geval van herroeping van de overeenkomst vervalt de overeenkomst op de dag die volgt op de dag waarop de schriftelijke herroeping van de overeenkomst aan de andere partij is betekend. De herroeping van de overeenkomst wordt per aangetekende post betekend op het adres van de andere partij. De herroeping van de overeenkomst wordt ook geacht te zijn betekend op de dag waarop de verzonden aangetekende zending als onbestelbaar werd teruggestuurd of wanneer de geadresseerde uitdrukkelijk weigerde deze te aanvaarden. Beëindiging van de overeenkomst door herroeping doet geen afbreuk aan de verplichting van de partijen om een contractuele boete te betalen, schade of ander nadeel te vergoeden, noch aan andere bepalingen van de overeenkomst die ook na beëindiging van de overeenkomst van toepassing blijven.

2. De koper verklaart dat hij financiële middelen heeft veiliggesteld om de volledige prijs voor de goederen te betalen. De koper is niet gerechtigd zijn verplichtingen jegens de verkoper eenzijdig te verrekenen met zijn vorderingen op de verkoper.

3. Door een overeenkomst met de verkoper te sluiten, verbindt de koper zich ertoe dat hij zich gedurende de looptijd ervan niet zal inlaten met concurrerend gedrag ten opzichte van de verkoper dat de verkoper zou kunnen schaden in zijn zakelijke activiteiten, in het bijzonder zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, een licentie of andere machtiging verstrekt door de verkoper:

a) om goederen te produceren die het onderwerp zijn van deze overeenkomst en individuele overeenkomsten die op basis daarvan zijn gesloten;

b) om de technische oplossingen die door de verkoper bij de productie van goederen worden gebruikt te kopiëren, imiteren of anderszins te gebruiken, of deze technische oplossingen aan derden over te dragen;

c) om de goederen van de verkoper te presenteren als zijn eigen goederen of als goederen van een andere entiteit, noch om enig ander gedrag op het gebied van oneerlijke concurrentie te begaan jegens de verkoper. Bij schending door de koper van zelfs maar één enkele verplichting volgens dit artikel, art. IX, lid 3 van de AV, is de koper verplicht aan de verkoper een contractuele boete te betalen van € 20.000,- (zegge: twintig duizend euro). Andere vorderingen van de verkoper worden niet aangetast door de betaling van de contractuele boete.

4. De koper verleent de verkoper toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens die hij aan de verkoper heeft verstrekt. De koper stemt ermee in dat zijn gegevens worden opgeslagen in de database van de verkoper voor de periode waarin de verkoper zakendoet, onder naleving van de voorwaarden uiteengezet in Wet nr. 101/2000.

5. Tenzij anders bepaald in deze AV, zijn op de overeenkomsten die op basis hiervan worden gesloten de relevante bepalingen van Wet nr. 89/2012, Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd, van toepassing. De partijen komen overeen dat de Tsjechische rechtbank in wiens arrondissement de statutaire zetel van de verkoper is gevestigd bevoegd is om geschillen tussen de partijen te beslechten.

6. Door het aanbod van de verkoper te bevestigen of de overeenkomst of een addendum te ondertekenen, bevestigt de koper uitdrukkelijk dat hij kennis heeft genomen van de huidige versie van de AV, deze aanvaardt en ermee instemt de bepalingen ervan op te volgen.

7. De verkoper is gerechtigd om op elk moment eenzijdig wijzigingen aan deze AV voor te stellen, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, na wijzigingen in de wettelijke voorschriften. De verkoper informeert de koper minimaal 1 maand van tevoren via zijn website of per e-mail over de voorgenomen wijziging van deze AV, inclusief informatie over de voorgestelde ingangsdatum. De koper is verplicht kennis te nemen van de voorgestelde formulering. Indien de koper de voorgestelde wijziging van de AV niet uiterlijk op de dag voor de voorgestelde ingangsdatum schriftelijk afwijst, geldt dat hij de voorgestelde wijziging van de AV heeft aanvaard met ingang van de door de verkoper voorgestelde datum. Indien de koper het voorstel tot wijziging van de AV schriftelijk afwijst, blijft de oorspronkelijke tekst van de AV van kracht. Indien de koper het voorstel tot wijziging van de AV afwijst, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van zes maanden.

8. Voor zover niet in strijd met de wettelijke voorschriften, stemt de koper ermee in dat alle rechten en vorderingen van de verkoper op de koper verjaren na een periode van 15 (vijftien) jaar.

9. De koper stemt ermee in dat de verkoper het recht heeft om opeisbare geldvorderingen van de verkoper op de koper te verrekenen met alle geldvordering van de koper op de verkoper, ongeacht de valuta van de vordering en de rechtsverhouding waaruit deze voortvloeien. De koper stemt ermee in dat de verkoper het recht heeft zijn vorderingen ook te verrekenen met vorderingen van de koper die nog niet opeisbaar zijn, die niet door tenuitvoerlegging kunnen worden beïnvloed, die niet in rechte kunnen worden afgedwongen of die zijn verjaard.

10. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper is de koper niet gerechtigd om zijn vorderingen jegens de verkoper over te dragen (ook niet als onderpand of recht) of om zijn vorderingen jegens de verkoper te cederen, of om de overeenkomst of een deel ervan of de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien te cederen.

11. Als een artikel van deze AV of de overeenkomst ongeldig, niet-effectief of niet-afdwingbaar wordt of in strijd is met toepasselijke wettelijke voorschriften, geldt dat het volledig kan worden gescheiden van de overige artikelen van het betreffende document, en dat de overige artikelen van de AV of de overeenkomst derhalve volledig van kracht blijven.

12. Deze AV en de overeenkomsten waarvan ze deel uitmaken, zijn opgesteld in het Tsjechisch. Indien een andere taalversie van deze AV of de overeenkomst wordt opgesteld (hetzij na of voor het sluiten ervan), dan prevaleert deze Tsjechische versie van de overeenkomst.

13. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 9 mei 2017.